Polityka prywatności

Mając na uwadze ochronę danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetowa i korzystających z naszych usług w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez danych osobowych, które pozyskujemy w ramach funkcjonalności naszej strony internetowej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonalności strony jest Sanmarks sp. z o.o., z siedzibą w Lubaczowie (37-600), przy ul. Słowackiego 36, zarejestrowana Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289650, REGON: 18026840900000, NIP: 7931579276 (dalej jako: Sanmarks lub Administrator)

Administrator zapewnia poszanowanie prywatności i właściwe zabezpieczenie wszelkich danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem prowadzonej strony internetowej pod adresem: https://sanmarks.pl.

Sanmarks w swojej działalności zapewnia realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Pliki Cookies

Sanmarks korzysta z tzw. „cookies” oraz innych technologii identyfikacji.

„Cookie” to niewielki plik tekstowy, wykorzystywany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o stosowanych „cookies” na stronie prowadzonej przez Sanmarks znajdziesz TUTAJ: https://www.shoper.pl/help/artykul/informacje-o-plikach-cookie/

Przetwarzanie Danych Osobowych

Administrowana przez Sanmarks strona internetowa wyróżnia zakładki i funkcjonalności, których cel może wiązać się z przetwarzaniem przez Sanmarks danych osobowych.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonalności strony internetowej to
w szczególności:

·         dane osobowe Klientów (osób posiadających zarejestrowane Konto Użytkownika na stronie internetowej, osób zainteresowanych rejestracją na stronie internetowej lub korzystających ze strony bez rejestracji) oraz ich przedstawicieli i wskazanych osób do kontaktu;

·         dane osobowe Kontrahentów (podmiotów i osób ich reprezentujących) – współpracujących z Sanmarks lub chcących przedstawić ofertę współpracy z Sanmarks;

Rodzaj danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonalności strony to przede wszystkim:

·         imiona, nazwiska, adresy e – mail, numery telefonów

·         (dla zarejestrowanego użytkownika) dane demograficzne – wiek, płeć, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania

·         (dla zarejestrowanego użytkownika) dane niezbędne do zakwalifikowania do zadania konkursowego

Cel I Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Głównym celem przetwarzania danych osobowych przez Sanmarks jest obsługa strony www.sanmarks.pl na zasadach określonych w regulaminie.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Konto Użytkownika:

·         dane osobowe przetwarzane w ramach założonego Konta Użytkownika przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z platformy konkursowej Klub Sanmarks, zarządzania wypłatami nagród, w celu realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego oraz do celów rozliczeń podatkowych i innych obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, oraz do obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Podstawą prawną do przetwarzania danych umożlwiających założenie i utrzymywania Konta Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach wydania lub wypłaty nagród w zakresie związanym z realizacją obowiązków prawnych Administratora, a wynikających z przepisów podatkowych podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego.

Dobrowolność Podania Danych Osobowych

Dane przekazywane za pośrednictwem strony internetowej (w tym za pośrednictwem wskazanych adresów e – mail/ numerów telefonów/korespondencyjnie) są podawane dobrowolnie. Należy mieć jednak świadomość, że nie podanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Sanmarks w tym uzyskanie odpowiedzi na skierowane do Sanmarks zapytanie, a ograniczenie wprowadzonych danych np. w zakresie kierowanego zapytania może mieć wpływ na udzieloną odpowiedź.

Jednocześnie w przypadku braku podania danych niezbędnych do udziału w zadaniu konkursowym ich brak skutkuje brakiem możliwości wykonania zadania i otrzymania punktów.

Jednocześnie informujemy, że dane wymagane w związku z obowiązkami podatkowymi są danymi wymaganymi do wydania nagrody ich podanie jest obowiązkowe.

Przekazywanie Danych Osobowych Osobom/Podmiotom Trzecin

Odbiorcami danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów kontaktowych mogą być dostawcy usług współpracujący z Administratorem (np. Infolinia). Ponadto dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę Administratora (np. biura księgowe, firmy informatyczne, kancelarie prawne).

Dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku konieczności transferu danych osobowych poza strefę EOG zostaną Państwo uprzednio o tym poinformowani.

Nie korzystamy ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania).

Okres Przechowywania Danych Osobowych

Przetwarzamy przekazane dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż wynika to z właściwych przepisów odnoszących się do przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe odnoszące się do realizacji obowiązków podatkowych Administratora przetwarzane są przez okres 6 lat liczonych od momentu sprzedaży.

Dane osobowe przetwarzane w ramach Konta Użytkownika są przetwarzane przez czas utrzymywania przez Użytkownika konta zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Korespondencja kierowana w ramach uwag i zapytań (ogólna komunikacja kierowana do nas za pośrednictwem korespondencji e – mail, papierowej lub w formie telefonicznej) przetwarzana jest przez czas trwania wymiany komunikatów, a następnie przez okres 3 lat od ostatniej wymiany korespondencji. Czas ten może zostać skrócony jeżeli cel zostanie zrealizowany wcześniej lub przedłużony jeżeli zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub administracyjne związane z tym zapytaniem.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, dane przetwarzane są do jej wycofania.

W przypadku pytań dotyczących szczegółowych zasad retencji danych zapraszamy do kontaktu pod adresem e – mail: bd@sanmarks.pl

Prawa Osoby, Której Dane Są Przetwarzane

Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługują prawa przedstawione szczegółowo w RODO, a poniższe wyjaśnienie ma charakter opisowy. W przypadku wątpliwości odnośnie możliwości lub zakresu korzystania z przysługujących praw zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e – mail: bd@sanmarks.pl

·         Prawo dostępu do danych osobowych (informacji o danych) oraz otrzymania kopii tych danych

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie informacji o przetwarzanych danych zostaną Państwo poinformowani o sposobach ich przetwarzania (cele i podstawy prawne przetwarzania, zakres posiadanych danych, podmioty, którym są ujawniane, planowany termin usunięcia poszczególnych danych). Przysługuje Państwu również prawo zażądania otrzymania kopii danych osobowych.

·         Prawo do wprowadzenia zmian w danych osobowych (prawo do sprostowania)

Jeżeli wiesz, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.

·         Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”)

Jeżeli nie musimy przechowywać lub przetwarzać danych (przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane) masz prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy zaprzestali lub ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych lub usunęli część z nich lub ich całość.

·         Prawo wycofania zgody

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

·         Prawo do przenoszenia danych

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu.

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod warunkiem spełnienia poniższych warunków mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:

        –            jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Sanmarks sprawdzenie prawidłowości tych danych;

        –            przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

        –            Snamraks nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak Państwo potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

        –            jeśli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sanmarks są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie na jednej z powyższych podstaw zostało ograniczone, takie dane osobowe możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone na ww. warunkach, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformuje my Państwa o tym fakcie.

·         Prawo do wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych przez Sanmarks odbywa się w ramach uzasadnionych naszych interesów (i nie jest związane z którąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania tych danych, wskazując na konkretny obszar przetwarzania Twoich danych (lub odnosząc się do całości przetwarzania).

·         Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja Dotycząca Realizacji Powyższych Praw

Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w dowolnej formie. Ze strony Sanmarks kontakt w sprawie realizacji praw i żądań osób fizycznych może zostać realizowany za pośrednictwem adresu e – mail: iod@sanmarks.pl

W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Sanmarks elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach co do zasady odpowiedzi udziela się pisemnie. Zgłoszenia otrzymane w formie telefonicznej zostaną utrwalone przez Sanmarks w formie pisemnej lub elektronicznej do celów nadania biegu żądaniu i do celów dowodowych.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku/ żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

W przypadku, gdy Sanmarks nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

Przechowujemy informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych.

Zasady Prywatności Dotyczące Dzieci

Strona internetowa Sanmarks nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia.

Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci skorzystania z przysługujących praw z zakresu danych osobowych prosimy o kontakt w formie e-mail : iod@sanmarks.pl

Możesz również skontaktować się z nami pisemnie pod adresem korespondencyjnym tj.

Sanmarks sp. z o.o.

ul. Słowackiego 36

37-600 Lubaczów